ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

                  на гл.ас. д-р инж. Асен  Асенов

 

аsasenov@uni-ruse.bg

 аsasenov@uni-ruse.bg

                7017 Русе, ул. “Студентска”, № 8

         тел. 082 888 605

 

 

16.09.1974 г.

роден в гр. Павликени, област Велико Търново

1992 г.

завършва СОУ  “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Две могили, обл. Русе, специалност "Ел. обзавеждане на промишлени предприятия"

1997 г.

завършва ВТУ “А. Кънчев” (сега РУ “А. Кънчев)  гр. Русе, специалност “Транспортна техника и технологии”, специализация “Технология и организация на автомобилния транспорт”

защитава дипломна работа на тема “Ефективност на градския и околоградския транспорт във фирма Русе-Автобусни и тролейбусни превози”

1998 г.- 1999 г.

отбива военната си служба в ШЗО-гр. Плевен, КВ–под. 24 600, гр. Балчик

2000 - 2001 г.

граждански договор по НИС в РУ “А. Кънчев”

тема “Разработване и тариране на разходомери за течни горива РТГ”

 2001 г. - 2004 г.

докторант в Русенски университет“А. Кънчев”

от 2004 г.

асистент в катедра "Транспорт" в РУ “А. Кънчев”, гр. Русе

2005 г.

получава диплома за "Доктор" за защитена докторска дисертация на тема “Изследване влиянието на конструктивни и експлоатационни фактори върху буксуването на колесни трактори

2006 г. главен асистент в катедра "Транспорт" в РУ “А. Кънчев”, гр. Русе

 

Допълнителна квалификация - Професионална подготовка по “Счетоводство”, Стопанска Академия “Д. Ценов”, гр. Свищов. Свидетелство за квалификация на специалист - 1997 г.

 

Участие в  проекти по ФНИ и НИС

 

Автор и съавтор на 27 статии публикувани в страната и чужбина

 

Съавторство в  ръководства - Web базирани на страницата на ecs.ru.acad.bg/else

 

Учебни дисциплини: ”Взаимодействие на видовете транспорт”, “Мениджмънт и маркетинг на транспорта“Моделиране и оптимизация на транспортните процеси”, “Търговска експлоатация на транспорта”, "Международен транспорт"

        

Научни интереси в областта на: транспортни системи и технологии, маркетинг и мениджмънт в областта на транспорта, изпитване на транспортни средства