ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на доц. д-р инж. Велизара Пенчева

 

 vpencheva@uni-ruse.bg

7017 Русе, ул. Студентска 8

тел. 082 888 825

 

 

01.11.1956 г

роденa в гр. Оряхово, област Монтана

1974 г.

завършва Математическа гимназия гр. Враца

1978 г.

завършва Русенски университет ; специалност “Автомобилен транспорт, трактори и кари” гр. Русе

1978 г. -1979г.

специализира приложна математика в Технически университет София

1979 г.

избрана за хоноруван асистент по математика в центъра по математика на РУ “А. Кънчев”

1980 г.

избрана за редовен асистент по математика във Факултета за чуждестранни студенти на  РУ “А. Кънчев”

1984, 1987

избрана съответно  за старши асистент и главен асистент в РУ “А. Кънчев”

1986-1989

зам. декан на Факултета за чуждестранни студенти в РУ “А. Кънчев”

1994 г.

избрана за гл. асистент в катедра Транспорт на РУ “А. Кънчев”

2001 г.

 придобита образователна и научна степен “Доктор” по тема «Изследване и оптимизация превозите на товари в малки партиди» по научната специалност 02.14.07 “Управление и организация на автомобилния транспорт”

2002 г.

придобито научно звание “Доцент” по научната специалност 02.14.07 “Управление и организация на автомобилния транспорт” (Технология и организация на транспорта) към катедра “Транспорт”

от 2004

член на Академичния съвет на РУ

2005г.-2009г.

ръководител на катедра Транспорт

от 2012г. професор в катедра "Транспорт"

 

Ръководител и изпълнител на  договори с научно-изследователски и приложен характер.

Автор и съавтор на над 50 статии и доклада, учебници и учебни пособия.

Ръководител на двама докторанти.

 

Учебни дисциплини: Технология и организация на транспорта; Търговска експлоатация на транспорта; Технология и организация на превозите в транспорта; Мениджмънт и маркетинг в транспорта.

 

Научни интереси в областта на:  технологии и оптимизация при превозите, транспортна логистика