ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на проф. д-р Димитър Симеонов

 

DSimeonov@uni-ruse.bg

7017 Русе, ул. Студентска 8

тел. 082 888 608

 

 

07.02.1938 г. роден в с. Ряхово, обл. Русенска;
1957 г. завършва Техникум по механотехника гр. Русе;
1962 г. завършва ВИММЕС гр. Русе;
1963 г. избран за асистент по "Висша математика" в катедра "Математика" на РУ "А. Кънчев";
1970 г. защитава докторска дисертация на тема " Перспективна система машини за комплексна механизация на селскостопанското производство " в МИИСП “В.П. Горячкин”, гр. Москва;
1976 г. избран за доцент по Експлоатация на машино-тракторния и автомобилния парк към катедра “Автомобили, трактори и кари”;
1977-1979; 1989-1993г. pъководител катедра "Автомобилен транспорт";
1979 – 1983г. зам. ректор на ВИММЕСС (РУ “А. Кънчев”) по въпросите на кадровия и научния потенциал, следдипломна квалификация и международно сътрудничество;
1990 г. избран за професор към катедра "Автомобилен транспорт" по Експлоатация с тема на хабилитационния труд “Рационално използване на тракторите и автомобилите (Методи за изследване и резултати)”;
1991 г. декан на Факултета за чуждестранни студенти;
1995 -2005г. ръководител катедра "Транспорт";
1995 -1997г. член на Специализирани научени съвет по "Механични технологии и транспорт" и "Земеделска и горска техника"
1999 до сега председател на Научния Факултетен съвет на Автотранспортен факултет при РУ”А. Кънчев”

Ръководител и изпълнител на над двадесет договора с научно-изследователски и приложен характер.

Автор и съавтор на над 150 статии и доклада, над 20 книги, монографии, учебници и учебни пособия.

Ръководител на четирима успешно защитили докторанти.

Носител на Награда на Община Русе за значими постижения в областта на науката, връчена му през 2000 година.

Учебни дисциплини: Теория на транспортните потоци и логистика; Взаимодействие на видовете транспорт; Моделиране и оптимизация на транспортните процеси; Международен транспорт; Технология и организация на транспорта; Пътнически транспорт.

Научни интереси в областта на: Транспортните системи и технологии, оптимизация в областта на транспорта, теорията на системите; логистика.