1. Инженер-бакалавър

         1.1. Квалификационна характеристика.

        В специалността “Технология и управление на транспорта” се подготвят специалисти с висше образование за проучване, планиране и организация на пазара на транспортни услуги и управлението на производствената и обслужваща дейности в транспортните предприятия и системи.

1.    Образователно-квалификационна степен – бакалавър.

2.    Професионално направление – “Транспорт, корабоплаване и авиация”.

3.    Професионална квалификация – инженер по транспорта.

4.    Обща и специална подготовка.

Завършилите специалността “Технология и управление на транспорта” получават знания по:

-         линейна алгебра, математичен анализ, статистика и приложенията й;

-         чужди езици;

-         общотехнически и общоинженерни науки;

-         инфраструктура и подвижен състав на единната транспортна система (национална, регионална, европейска);

-         теория на транспортните потоци, моделиране на производствените процеси и логистика;

-         икономика на фирмата, пазарните отношения и механизми, маркетинг;

-         видовете стоки и технологиите за манипулиране;

-         технически характеристики, особености, норми и експлоатация на видовете подвижен състав;

-         условия за взаимодействието на видовете транспорт при извършването на единните производствени процеси;

-         гражданско, търговско, стопанско и данъчно законодателство;

-         търговско и финансово управление на предприятията;

-         основни нормативни документи в областта на международния транспорт и транспортния пазар;

-         организация, безопасност на движението и опазване на околната среда;

-         транспортни и манипулационни технологии и машини;

-         тарифиране на транспортните услуги, складова дейност, дистрибуция и спедиция;

-         документално осигуряване и митническо оформяне на превозите;

-         организация на транспортния пазар, пазарните и обществените транспортни услуги;

-         обща транспортна политика на страната и Европейския съюз;

-         информационни системи и информационни технологии и планиране;

-         технологията, организацията и управлението на поддържането на техническото състояние на транспортните средства.

5.    Общи и специални умения на инженера по транспорта:

-         проектиране на транспортни услуги с определени характеристики;

-         проучване, оценяване на стоките и транспортните пазари и разработване на проекти за навлизане в тях;

-         разработване на стратегии и проекти за развитие и функциониране на транспортната инфраструктура;

-         привличане, съхраняване и манипулиране на стоки;

-         проектиране на технологии и маршрути за преки и комбинирани превози;

-         организация и управление на транспорта и транспортните процеси в малки и големи градове и агломерации;

-         спедиция на стоки при преки и комбинирани превози и осигуряване на транспортни застраховки;

-         документно осигуряване на превозите във вътрешното и международното съобщение;

-         информационно осигуряване организацията и управлението на движението;

-         ръководство, координиране на усилията и мотивиране на човешките ресурси;

-         работа с програмни продукти и информационни системи;

-         управление на транспортни фирми и системи;

-         технология, организация и управление на техническото поддържане на транспортните средства;

-         организация и безопасност на автомобилното движение.

6.    Възможности за развитие в кариерата.

Завършилите специалността “Технология и управление на транспорта с образователно-квалификационна степен “бакалавър” и професионална квалификация “инженер по транспорта” могат:

-         да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър”;

-         да работят в сервизи и фирми за поддържане на транспортни средства;

-         да упражняват професията на “автомобилен превозвач на товари и пътници”[1];

-         да упражняват професията на “национален и международен спедитор”;

-         да работят като организатори на транспорта и експерти в транспортни предприятия (фирми), терминали, общински и регионални администрации, консултански бюра, търговски представителства, управления, параходства, министерства и др.

 

        [1]Директива на Съвета на ЕС N96/26/ЕС от 29.04.1996 “За допускане на работа на фирми, занимаващи се с автомобилни товарни и пътнически превози, а също и с взаимно признаване на дипломи, сертификати и други свидетелства за професионална квалификация, за поддържане на тези предприятия при осъществяване на техните права за свободно извършване на национални и международни превози; Директива на Съвета на ЕС N98/76/EС от 01.10.1998 г. “за допълнение към Директива N96/26/EEC за разрешаване на дейността на товарни и пътнически превозвачи, а също и взаимно признаване на дипломите, сертификатите и другите свидетелства за квалификация с цел облекчаване на тези оператори за правото им за свободно осъществяване на национални и международни превози.