2. ИНЖЕНЕР – МАГИСТЪР.

        2.1. Квалификационна характеристика.

 

          1. Образователно-квалификационна степен - магистър.

        2. Професионално направление - общо инженерство.

        3. Професионална квалификация - магистър - инженер.

        4. Обща и специална подготовка.

        Завършилите степента “магистър” получават знания по:

        -математическо моделиране и оптимизация в транспорта;

        -транспортни системи, технологии и логистика;

        -търговска експлоатация на транспорта;

        -организация и безопасност на движението;

        -информационни системи и комуникации;

        -транспортна екология;

        -поддържане и сервиз на транспорта;

        -мениджмънт и маркетинг в транспорта;

        -организационно поведение;

        -стопанско право и данъчно законодателство;

        -стопанско и финансово управление на фирмата

5. Общи и специални умения на магистър-инженера по “Технология и управление на транспорта.

       -да управляват транспортни и спедиторски фирми и комплекси;

       -да организират и управляват транспорта в големи градове, агломерации и териториално-административни структури;

        -да участват в проектиране и да оценяват и управляват проекти за големи транспортни системи в национален и международен мащаб;

        -да управляват процесите на техническо подържане на транспортната техника;

        -да организират и извършват изследвания в областта на транспорта;

        -да участват в учебно-преподавателска работа в техникуми, колежи, институти и университети.

         6. Възможности за развитие в кариерата.

        Завършилите магистър-инженери по специалността “Технология и управление на транспорта” могат да развият успешна кариера:

        -в транспортни и спедиторски фирми за вътрешни и международни превози;

        -в научноизследователски институти, колежи, образователни институти и университети;

        -да изпълняват ръководни функции в публичната администрация;

        -да ръководят отдели в министерства и ведомства;

        -да участват в международни транспортни структури;

        -да придобиват научна степен “доктор”.

        7. Предварителна квалификация на кандидатите за ОКС “магистър”:

       Кандидатите за обучение трябва да са придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по една от следните специалности: Технология и управление на транспорта; Транспортна техника и технологии; Земеделска техника и технологии; Машиностроителна техника и технологии; Машиностроене и уредостроене; Индустриален мениджмънт; Индустриално инженерство.

        Кандидатите, които не са завършили висше образование по специалност “Технология и управление на транспорта” се обучават допълнително паралелно по индивидуален план.