СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

 

1. СТАТИИ ЗА 1999 г.

 

 1. Симеонов Д.Г., В.И. Пенчева, М.П. Костова, За изменение търсенето на транспортна услуга при пътнически превози в зависимост от цената, V-та Научно-техническа конференция с международно участие, Варна, 13 – 15 май, 1999.

 2. Симеонов Д.Г., В. Евтимова, Моделиране на център за спешна медицинска помощ като система за масово обслужване с взаимопомощ между каналите, Пета научно-техническа конференция с международно участие “ЕКО Варна-99”, Варна, 1999.

 3. Симеонов Д.Г., В.И. Пенчева, Св. Кирова, По някои въпроси на европейската интеграция в областта на автомобилния транспорт, Годишник на Бургаския свободен университет, 1999.

 4. Симеонов Д.Г., Ж.Р. Гелков, В.И. Пенчева, Специалност “Технология и управление на транспорта” и възможности за реализация на завършилите в системата на националния и европейския транспортен пазар, Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т.37, серия 4, Русе, 1999.

 5. Симеонов Д.Г., В.И. Пенчева, М. Костова, За изменението на търсенето на транспортната услуга при пътнически превози в зависимост от цената, Пета научно-техническа конференция с международно участие “ЕКО Варна-99”, Варна, 1999.

 6. Simeonov D., V. Pencheva, M. Marinov, The Europen Transport Integration and Rgulations to the Road  Transport, IХth International Conferance AUTOMOTIVE FOR THE NXT CNTURY, BRASOV, 1999.

 7. Колев Н.И., Сравнително изследване износоустойчивостта и антифрикционните свойства на анодни покрития, формирани върху алуминиево-силициеви сплави за бутала, V-та Научно-техническа конференция с международно участие “Транспорт – екология – устойчивост – развитие”, Варна, 13 – 15 май, 1999.

 8. Колев Н.И., Изследване на изменението на някой параметри на бутала с анодно покритие, V-та Научно-техническа  конференция с международно участие “Транспорт – екология – устойчивост – развитие”, Варна, 13 – 15 май, 1999.

 9. Колев Н.И., В.С. Евтимова, Някой изследвания относно натовареността на специализиран сервиз за обслужване  на леки автомобили, , V-та Научно-техническа  конференция с международно участие “Транспорт – екология – устойчивост – развитие”, Варна, 13 – 15 май, 1999.

 10. Колев Н.И. Една концепция за поддържане техническото състояние на автобуси в условията на преход към пазарна икономика, Юбилейна научна сесия с международно участие “45 години РУ “А. Кънчев”, 7 - 8 октомври, Русе, 1999.

 11. Колев Н.И. Стратегическо управление на автотранспортна фирма за пътнически превози. Юбилейна научна сесия с международно участие “45 години РУ “А. Кънчев”, 7 8 октомври, Русе, 1999.

 12. Минков Н., Н.И. Колев и др., Някои особености на макро- и микрогеометрията на бутала с анодни покрития, Международна научна конференция “MOTAUTO”, Пловдив, 1999.

 13. Stefanova T., V. Penchva, N. Kolev. Conception for Vsing Electronic Tables in the Laboratorial Works in Phjsical Education EPS-11: Trendsin Physics 6 - 10 september 1999, Chur et House Conference Centre, London.

 14. Маринов М.Д., Избор на гъвкаво управление на транспортни потоци със светофари по задръжки и безопасност на движението, , V-та Научно-техническа конференция с международно участие “Транспорт – екология – устойчивост – развитие”, Варна, 13 – 15 май, 1999.

 15. Маринов М.Д., Сравнително изследване на алгоритмите за оценка на интензивността на движението при гъвкаво управление на транспортни потоци със светофари, , V-та Научно-техническа конференция с международно участие “Транспорт – екология – устойчивост – развитие”, Варна, 13 – 15 май, 1999.

 16. Marinov M., Some considerations of energy-effectiveness criteria for selecting type of intersection control, IX International Confernce ESFA,99 AUTOMOTIVE FOR THE NEXT CENTURY, BRASOV, 11 - 12 November 1999.

 17. Marinov M., A model of the frequency of phase termination by maximum green time at traffic signals, IX International Confernce ESFA,99 AUTOMOTIVE FOR THE NEXT CENTURY, BRASOV, 11 - 12 November 1999.

 18. Маринов М.Д., Интегрирани информационни системи в съвременните автомобили, Юбилейна научна сесия с международно участие “45 години РУ “А. Кънчев”, 7-8 октомври, Русе, 1999.

 19. Маринов М.Д., Координирано управление тип “зелена вълна” с отчитане на безопасността на движението, Юбилейна научна сесия с международно участие “45 години РУ “А. Кънчев”, 7 8 октомври, Русе, 1999.

 20. Пенчева В. И., Алгоритъм и програма за маршрутизация превозите на товари в малки партиди, Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т.37, серия 4, Русе, 1999.

 21. Kostova M., T. Stefanova, J. Gospodinova, Pencheva V., One Idea Development of Deductive Thinking in Education on Mathematics and Physics EPS-11: Trendsin Physics 6 - 10 september 1999, Chur et House Conference Centre, London.

 22. Стоянов А.Й., В.А. Стоянов, Изследване възможността за откриване на неизправности в дюзите на дизелов двигател чрез използване на обобщаващи диагностични параметри, сп. на Съюза на учените – клон Русе, 1999.

 23. Стоянов А.Й., Изследване възможността за диагнозиране на променливотокови автомобилни генератори чрез измерване на електрическата мощност без демонтиране от автомобила, Юбилейна научна сесия с международно участие “45 години РУ “А. Кънчев”, 7 8 октомври, Русе, 1999.

 

2. СТАТИИ ЗА 2000 г.

 

 1. Стоянов А.Й., Г. Кръстев, Изследване възможността за откриване на неизправности в дюзите на дизелов двигател чрез използване на обобщаващи диагностични параметри, Известие на Съюза на учените - клон Русе, 2000.

 2. Янев Х., М. Д. Маринов, Изследване на възможностите за приложение на навигационните системи в масовия градски пътнически транспорт в гр. Бургас, Годишник на БСУ, Студентско научно творчество, т.III, Бургас, 2000.

 3. Ефтимова В., Д. Симеонов, Определяне вида на специализация на екипите в Центрове за спешна медицинска помощ с използване апарата на теория на информацията, V-та научно-техническа конференция с международно участие ЕКО – Варна, 2000.

 4. Stefanova T., V.Pencheva, Zh. Gelkov, About Some Didactics Elements Usin AT PC Programs at Education’s, II Congress of the Mathematicians and Informaticians of Macedonia, 2000.

 5. Pencheva V., D. Simeonov, T. Stefanova, Zh. Gelkov, M.Kostova, Some Elements of the Educations for Students from Transportation speciality about Using Electronic tables, II Congress of the Mathematicians and Informaticians of Macedonia, 2000.

 6. Pencheva V., D. Simeonov, T. Stefanova, An Application of Computer Program for a Route Choose of Fright Transport of Small Lots, II Congress of the Mathematicians and Informaticians of Macedonia, 2000.

 7. Marinov. M., J. Gelkov, E. Neagu, USING INDUCTIVE TRAFFIC DETECTORS FOR SPEED MEASUREMENTS AN INTERSECTION, A VIII-th International Conference “CAR-2000”, Pitesti, 16-17 November, 2000.

 8. Симеонов Д.Г., В.И. Пенчева, М.Д. Маринов, Европейска транспортна интеграция и развитие на националната транспортна система, Известия на Съюза на учените – Русе, серия “Технически науки” № 3, 2000.

 

 

 

3. СТАТИИ ЗА 2001 г.

 

 1. Стоянов А.Й., В. Манев, Изследване влиянието на техническото състояние на двигател Перкинс Д 3900 върху технико-икономическите му параметри, сп. “Механизация на земеделието” бр.1, 2001.

 2. Стоянов А.Й., Изследване на техническото състояние на дюзите на двигател М 634 на автомобили Шкода, сп. “Механизация на земеделието” бр.1, 2001.

 3. Стоянов А.Й., Оптимизиране режима на диагнозиране при определяне техническото състояние на помпените елементи, Научна сесия на АТФ, РУ “А. Кънчев”, Русе, 2001.

 4. Маринов М.Д., А. Джафер, Прогресивните технологии за контрол на движението на транспортните средства увеличават конкуренцията на Европейския транспортен пазар, Научна сесия на АТФ, РУ “А. Кънчев”, Русе, 2001.

 5. Пенчева В.И., По някои въпроси за избор на ефективна политика за транспортно обслужване, Научна сесия на АТФ, РУ “А. Кънчев”, Русе, 2001.

 6. Маринов, М., Ж. Гелков, Повишаване безопасността на движение на кръстовище със светофари с помощта на указателно табло с надпис Спирай”, Сб. доклади на Единадесета научна конференция с международно участие  “ТЕМПТ 2001 транспортът на XXI век”,  2001, София, 101-104 с.

 7. Маринов, М., Използване на указатели за препоръчани скорости при координирано управление на движението със светофари, Сб. доклади на Единадесета научна конференция с международно участие “ТЕМПТ 2001 транспортът на XXI век”,  2001, София, 97-100 с.

 8. Маринов, М., Съвременните технологии за контрол и управление на движението на транспортните средства на европейския транспортен пазар. Русенски Университет ”А. Кънчев”, Сб. Научни трудове, том 38, серия 2, Русе, 2001, 53-57 с.

 9. Pencheva V., D. Simeonov, T. Stefanova. The Unided European Transport Market and Requirements to Automobile Transportation. Prima Conferenta ca Participare Internationala a Milemialai. SMART 2001, Automobile Trafic si Siguranta Rutiera, т.1, 08-09.11.2001, Craiova, Romania, p. 371-374, ISBN 973-8043-23-4.

 10. Евтимова В.С., Д.Г. Симеонов, Моделиране на център  за спешна медицинска помощ като сложна система и изследване на някои нейни измерители на неравномерност, Юбилейна научна конференция с международно участие “Университетът на третото хилядолетие”, Бургас, 2001, т.1, 73-77 с.

 

4. СТАТИИ ЗА 2002 г.

 

 1. Пенчева В. По някои въпроси за съставяне на план-график за работа на автомобилите по развозни маршрути. Юбилейна научна конференция с международно участие "Университетът през третото хилядолетие", том 1 Научни доклади на БСУ, 2002, 68-72 с.

 2. Стоянов А.Й., В.А. Стоянов, Изследване възможността за деблокиране и възможността за възстановяване и използване на блокирали разпръсквачи от горивна уредба на дизелов двигател, Трудове от научната сесия на РУ “А. Кънчев”, т.39, серия 4.1, Русе, 2002, ISSN 1311-3321.

 3. Евтимова В., Д. Симеонов, Изменение в параметрите на системата при отклонение в законите на разпределение на входящия поток от заявки за спешна медицинска помощ, Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т.39, серия 8, 2002, ISSN 1311-3321.

 4. Евтимова В., Д. Симеонов, Симулация на процесите на постъпване на групови заявки в център за спешна медицинска помощ, Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т.39, серия 8, 2002, ISSN 1311-3321.

 5. Симеонов Д., Н. Драгнева, По някои въпроси на организацията на работническите превози, Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т.39, серия 8, 2002, ISSN 1311-3321.

 6. Кесяков А., Ж. Гелков, Състояние на безопасността на движението в България 1997 2002 г., Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2002 г.

 

5. СТАТИИ ЗА 2003 г.

 

 1. Колев, Н.И., В.Т. Ронкова, Някои изследвания относно износването на бандажи на локомотиви, ІХ-та научно-  техническа конференция с международно участие “Транспорт – екология – устойчиво развитие”, Варна 15 –  17.05.2003.

 2. Колев, Н.И., Една концепция на учебна програма по дисциплината “Транспортна инфраструктура”, ІХ-та научно-техническа конференция с международно участие “Транспорт – екология – устойчиво развитие”, Варна 15 – 17.05.2003.

 3. Маринов Е. П. Тепавичаров, Ю. Йорданова, Изпитване на бутала на двигатели с вътрешно горене с бор-титаново покритие на термошок, ІХ-та научно-техническа конференция с международно участие “Транспорт – екология – устойчиво развитие”, Варна 15 – 17.05.2003.

 4. Пенчева, В., А. Асенов. Нови направления в маркетинга на транспортната услуга. IX НTKТранспорт – екология – устойчиво развитие”, Варна. 2003. с. 480 – 487

 

6. СТАТИИ ЗА 2004 г.

 

 1. Симеонов Д.Г., В. Пенчева, М. Маринов. Каналът Рейн-Майн-Дунав. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004.

 2. Симеонов Д.Г., В. Пенчева, М. Маринов. Транспортен коридор № 7. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004.

 3. Симеонов Д.Г., Н. Драгнева. Отправни документи и процедури при международни превози в пристанищни терминали. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004.

 4. Евтимова В, П. Бахчеванова, Д. Симеонов. Характеристика на някои центрове за спешна медицинска помощ в Република България, организация на транспортното обслужване в тях и неговата издръжка. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004.

 5. Пенчева В., А. Русева. Анализ на пазара на таксиметрови услуги в Република България. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004.

 6. Пенчева В., Е. Тихова. Прогнозиране потребностите от транспортни средства в условията на център за спешна медицинска помощ. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004.

 7. Гелков Ж., А. Стоянов, В. Вутова. Осветеност на пътя от автомобилни фарове. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004.

 8. Колев Н., В. Ронкова. Влияние на анодното покритие върху ресурсоопределящи повърхнини на бутала. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004.

 9. Стоянов А. Методика и система за  диагнозиране на дизелови двигатели по обобщаващи параметри. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004.

 10. Тепавичаров П, Т. Костов. Изследване индикаторните показатели на дизелов двигател със керамична изолация на горивната камера. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004.

 11. Асенов А. Експериментално изследване буксуването от фактора на сцепление на колесен трактор. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2004.

 12. Колев Н. И., В.Т. Ронкова, Влияние на анодното покритие върху ресурсоопределящи повърхнини на бутала, Научна конференция на РУ “Ан. Кънчев”, Русе, 2004.

 

7. СТАТИИ ЗА 2005 г.

 

 1. Пенчева В., Д. Симеонов. Логистична концепция и изисквания на обучението по транспорт. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2005.

 2. Пенчева В., А. Асенов. По някои въпроси от сегментацията на транспортния пазар за товарни превози. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2005.

 3. Гелков Ж., М. Маринов, Б. Илиев. Използване на гранични скорости в автотехническите експертизи. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2005.

 4. Стоянов А. Подобряване на технико-икономическите  и екологични параметри на дизеловите двигатели в експлоатация чрез оптимизиране на регулировъчните параметри на горивната уредба. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2005.

 5. Ронкова В., Н. Колев Разработване на физичен модел за определяне на разпределението на топлинния поток в бутала за дизелови двигатели. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2005.

 6. Ронкова В.Т., Н.И. Колев, П.Г. Тепавичаров, Математично моделиране температурните полета на серийни и анодирани бутала за дизелов двигател, ЕКО-Варна, 2005.

 7. Русева А. Качество на таксиметровата услуга. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2005.

 8. Петкова А., М. Маринов, Ж. Гелков. Подход за предсказване на произшествия с помощта на интелегентни системи. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2005.

 9. Иванова П., М. Маринов. Прогнозиране скоростта на движение на автобусите по градски маршрут. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 2005.

 10. Колев Н.И., Относно организацията на сервизната дейност в специализирани сервизи, ЕКО- Варна, 2005.

 11. Стоянов, А. Теоретични предпоставки при избор за метод на техническото състояние на елементите на дизеловата горивна апаратура. ЕКО-Варна, 2005.

 12. Симеонов, Д., В. Пенчева. Логистична концепция и изисквания на обучението по транспорт. ЕКО-Варна, 2005.

 13. Пенчева, В., А. Русева, Д. Симеонов. производителност на таксиметровия автомобил. ЕКО-Варна, 2005.

 14. Пенчева, В., Е. Тихова, Д. Симеонов. Някои методологически аспекти на построяване на модела за транспортно обслужване на центровете за медицинска помощ. ЕКО-Варна, 2005.

 

8. СТАТИИ ЗА 2006 г.

 

 1. Русева А., В. Пенчева, Д. Симеонов. Изследване на входящия поток от повиквания на пътници в условия на таксиметрова фирма. ЕКОВАРНА, Варна 2006.

 2. Пенчева В., А. Русева. Параметри, определящи времето за придвижване с пътнически таксиметров транспорт. НК  при РУ “Ангел Кънчев”, Русе 2006.

 3. Пенчева В., А. Русева, Е. Русева. Моделиране работата на автомобилен парк за транспортно обслужване на поток от заявки с отчитане на тяхната специфика. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Том 45, с. 2.1, Русе, 2006, с. 245 – 248. ISSN 1311-3321.

 4. Пенчева В., А. Асенов. Някои въпроси за подреждането на товари в превозно средство. Еко-Варна’06.Варна. 2006.

 5. Pencheva V. ,E. Ruseva, A. Ruseva. IMITATION MODELING OF SOPHISTICATED TRANSPORT SERVICING SYSTEMS. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara. Tome IV. Fascicule 2. 2006. ISSN 1584-2665.

 6. Pentcheva V. ORGANISATION OF THE PUBLIC TRANSPORT IN BULGARIA. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara. Tome IV. Fascicule 2. 2006. ISSN 1584-2665.

 7. Петкова А., М. Маринов. Анализ на някои технологии за предупреждаване на водачите на автомобилни транспортни средства /външни и вътрешни/, Еко Варна 2006.

 8. Петкова А., М. Маринов. Алгоритъм за прогнозиране отклонението от лентата за движение на автомобила, Трудове на Научната сесия  2006.

 9. Иванова П., М. Маринов. Преглед на системите за информация в масовия градски пътнически транспорт (МГПТ), ЕКО Варна, 2006.

 10. Маринов М., П. Иванова, В. Цанов. Някои методи за прогнозиране на времето на пристигане  на транспортните средства на градските спирки с използване на GPS данни. Трудове на научна конференция, Русе, 2006. Научни трудове, том 45, серия 2.2, Русе, 2006, 249–253 с

 11. М. Маринов, В. Цанов, Избор на оборудване за регистрация параметрите на движение на транспортно средство по маршрут, Русе, 2006. Доклади от  НК РУ'2006, том 45, серия 2.

 12. А. Петкова, М. Маринов, Ж. Гелков, Алгоритъм за прогнозиране отклонението на автомобила от лентата за движение, Русе, 2006. Доклади от  НК РУ'2006, том 45, серия 2.

 13. Ронкова, В. Т., Н. И. Колев, М.Г. Михайлов, С. Н. Бабанов, П. Г. Тепавичаров, Експериментално изследване на показателите на дизелов двигател при работа със серийно и анодирано бутало, ХІІІ международна научно-техническа конференция trans&MOTAUTO’06, Варна, 2006, с. 25-28

 14. Асенов, А. Изследване влиянието на разликата в деформациите на задвижващите колела върху буксуването. НК при РУ “А. Кънчев”, Русе. 2006.

 15. Асенов, А., Д. Станчев. Изследване на обобщената характеристика на буксуването на верижни трактори. НК при РУ “А. Кънчев”, Русе. 2006.

 16. Асенов, А., Х. Белоев, Д. Станчев. Изследване на възможността за работа на разходомер за течни горива с предпазен клапан. ЮНК при Технически университет София, Филиал Пловдив. 2006.

 17. Стоянов А.Относно възможността за диагнозиране на горивната уредба на дизеловите двигатели по вътрешноцикловата неравномерност на въртене на коляновия вал. НК при РУ “А. Кънчев”, Русе. 2006.

 18. Стоянов А Теоретичен анализ на влиянието на техническото състояние на елементите на дизеловата горивна уредба върху процеса на горивоподаване. НК при РУ “А. Кънчев”, Русе. 2006.

 19. Гелков Ж. Опасни места по път 1-5 (от Русе до Бяла). НК при РУ “А. Кънчев”, Русе. 2006.

 

9. СТАТИИ ЗА 2007 г.

 

 1. Пенчева В., А. Асенов. Рекламата върху превозните средства. XIII НТК с международно участие “ЕКО-Варна’2007”, Варна. 2007, с. 660-667, ISBN-954-20-00030.

 2. Пенчева, В., Д. Симеонов, А. Асенов. Логистиката в транспорта. XIII НТК с международно участие “ЕКО-Варна’2007”, Варна. 2007, с. 772-779, ISBN-954-20-00030

 3. Пенчева В., А. Асенов. По някои въпроси за осигуреност на регион Русе с товарни автомобили. XIII НТК с международно участие “ЕКО-Варна’2007”, Варна. 2007, с. 764-771, ISBN-954-20-00030

 4. Пенчева, В.,  А. Асенов. За целесъобразността от аутсорсинг на транспортните дейности в производствените и търговски фирми. ЕКО-Варна. Варна.2007.с. 309-315. ISBN 954-20-00030

 5. Пенчева В. Оптимизация на транспортния процес-необходимо условие за постигане на енергийна ефективност в транспорта. ЕКО, Варна' 2007 , Транспорт, екология-устойчиво развитие, XIII научно-техническа конференция с международно участие.стр. 235-241. ISBN-954-20-00030

 6. Пенчева, В., А. Русева, Е. Тихова, А. Асенов. Диспечеризация на обслужващи автомобилни системи. Научен бюлетин. Тимишоара. Румъния. 2007 с. 13-18. ISSN 1584-2665

 7. Pentcheva V., A. Ruseva, E. Ruseva, As. Asenov. Dispatching of automobile service systems. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara. Tome IV. Fascicule 2. 2007. ISSN 1584-2665. p.13-18.

 8. Пенчева, В.,  А. Асенов. Методика за определяне броя автотранспортни средства в учебен център за обезпечаване на учебния процес. НК с международно участие ТК-Ямбол, ТУ-Стара Загора. Ямбол. 2007

 9. Пенчева В., Съвременни аспекти при моделиране маршрутите на товарните превози. Научни трудове на Русенски Университет “Ангел Кънчев”; т. ; серия ; 2007

 10. Пенчева В., Социално отговорен маркетинг в транспортната дейност; Научни трудове на Русенски Университет “Ангел Кънчев”; т. ; серия ; 2007

 11. Стоянов А. Математическо моделиране на процеса на горивоподаването в дизелова горивна уредба с отчитане влиянието на местните износвания на помпените елементи. ЕКО' Варна, 2007, Транспорт, екология-устойчиво развитие, XIII научно-техническа конференция с международно участие. стр. 748-755. ISBN-954-20-00030.
 12. Стоянов А Методи за контрол и диагностика а горивната уредба на дизеловите двигатели. ЕКО' Варна, 2007, Транспорт, екология-устойчиво развитие, XIII научно-техническа конференция с международно участие. стр. 756-763. ISBN-954-20-00030
 13. Колев Н., Определяне параметрите на зони за ТО и ТР на основата на нормативна трудоемкост.
 14. Любенов Д.А., Митев И.А. Изследване загубите от разпръскване на разтопен електроден материал при наваряване на износени детайли от земеделска техника в защитна среда от  СО2 // Trans & MOTAUTO. 2007г.
 15. Любенов Д.А., Митев И.А., Белоев Х.И. Изследване на производителността при наваряване на износени детайли от земеделска техника в защитна среда от  СО2 и под слой от флюс// Земеделска техника. 2007г.
 16. Колев Н. Относно основните показатели на зоните за текущ ремонт в сервизите. Научни трудове на Русенски Университет “Ангел Кънчев”; т. ; серия ; 2007.
 17. Маринов М. Разработване на оборудване на лабораторен автомобил за точни пътни експериментални изследвания. Научни трудове на Русенски Университет “Ангел Кънчев”; т. ; серия ; 2007.
 18. Маринов М., Гелков Ж. Приоритетно пропускане на транспортните средства в кръстовище. Научни трудове на Русенски Университет “Ангел Кънчев”; т. ; серия ; 2007.
 19. Иванова П. Експериментално определяне на скоростните режими на движение по маршрути в гр. Русе. Научни трудове на Русенски Университет “Ангел Кънчев”; т. ; серия ; 2007.Петкова А. Относно граничните параметри на движението в крива. Научни трудове на Русенски Университет “Ангел Кънчев”; т. ; серия ; 2007.

 

10. СТАТИИ ЗА 2008 г.

1.       Пенчева, В., А. Асенов. Състояние и развитие на транспортната инфраструктура на р. България при сухопътния транспорт. Научен бюлетин. Тимишоара. Румъния. 2008 с. 118-123. ISSN 1584-2673

2.       Асенов, А. Възможностите на информационните транспортни борси за развитието и конкурентно способността на транспортната услуга при товарните превози. Научен бюлетин. Тимишоара. Румъния. 2008 с. 163-168. ISSN 1584-2673

3.        Асенов, А., В. Пенчева,  Х. Белоев. Теоретичен модел за оценяване отделяните газове от автомобилния транспорт в околната среда. МотАуто’08. Созопол. 2008, с.  69-72, ISSN 1313-5031

4.       Асенов А., В. Пенчева. Лабораторен модел с дигитален тахограф за симулиране и оценка работата на водач и автомобил. НТК при РУ “А. Кънчев”. Русе. 2008

5.       Пенчева, В., Й. Арабаджиев, А. Асенов. Ефективност на контролната дейнoст в областта на автомобилния транспорт. НТК при РУ “А. Кънчев”. Русе. 2008,

6.       Пенчева, В., А. Асенов. Една възможност за внедряване на алтернативни автомобили за пощенски превози в градски условия. UNIVERSITY OF PITESTI, SCIENTIFIC BULLETIN. AUTOMOTIVE series, year XIII, 2008

7.       Асенов А., В. Пенчева. Динамични  свойства на пощенски електромобил Free Duck. UNIVERSITY OF PITESTI, SCIENTIFIC BULLETIN. AUTOMOTIVE series, year XIII, no. 2008. p, ISSN. UNIVERSITY OF PITESTI, SCIENTIFIC BULLETIN. AUTOMOTIVE series, year XIII, 2008.

8.       Любенов Д.А., М. Маринов. Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили. Научни трудове на РУ А. Кънчев”, Русе, 2008.

9.       Маринов М.Д., Ж. Гелков, Д. Любенов. Модел за изчисляване на скоростта и времето на пътуване по маршрут на автомобил, снабден с GPS приемник. Научни трудове на РУ А. Кънчев”, Русе, 2008.

10.  Любенов Д.А., Д.Л. Бекана. Изследване на износоустойчивостта при възстановяване на износени детайли от земеделска техника чрез наваряване // Trans & MOTAUTO 2008. с. 126 – 128.

11.  Любенов Д.А. Изследване на параметрите на шева за някой от методите на наваряване при възстановяване на износени детайли от земеделска техника // Trans & MOTAUTO 2008. с. 133 – 135.

12.  Колев Н. Критерии за оптимизиране параметрите на сервизи на Автотранспортни фирми при проектиране и реконструкция. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2008.

13.  Стоянов А., Г. Кръстев, Анализ и обработка на експертна информация от проведено изследване за диагностика на дизелова горивна уредба. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. ...., серия ....., Русе, 2008. (под печат)

14.  Стоянов А. Анализ на експлоатационната надеждност на автомобили Iveco Daily с използване на диаграмите на Парето. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, т. ...., серия ....., Русе, 2008. (под печат)

15.  Стоянов А. Определяне на диагностичните параметри на графично представени сигнали, използвани при диагностика на дизеловата горивна уредба. Trans i Motauto,08, том 3, Sozopol, 2008.

16.  Stoyanov A. Analysis of work organization and management at PEUGEOT service station. Pitesti, 2008. (под печат)

17.  Stoyaniv A. Optimization of second hand spare parts inventory for Volkswagen vehicles. Pitesti, 2008. (под печат)

18.  Stoyanov A., G. Krastev. Analysis and processing of expert information by the conducted research of a diesel engines. Comparison in pairs. Pitesti, 2008. (под печат)

19.  Стоянов А., Г. Кръстев. Eкспертно ранжиране на неизправностите в дизелова горивна апаратура. Научна сесия на ТУ – Варна, 2008.

20.  Стоянов А., Г. Кръстев. Изследвания свързани с подбор на експерти за оценка на техническото състояние на транспортни средства, Научна сесия на ТУ – Варна, 2008.

 

11. СТАТИИ ЗА 2009 г.

1.       Маринов М.Д., Ж. Гелков, Д. Любенов, А. Петкова, П. Иванова. Анализ на приложението на системите за вътрешни комуникации в автомобилите. Научни трудове на Русенския университет, 2009.

2.       Любенов Д.А., М. Маринов, Ж. Гелков. Изследване движението на линия „2А” от масовия градски пътнически транспорт в гр. Русе. Научни трудове на Русенския университет, 2009.

3.       Стоянов П., Д. Любенов. Използване на тестов автомобил за изследване движението на градския пътнически транспорт по маршрут в гр. Русе. „Младите хора в транспорта – обучение, квалификация, реализация”. Младежки форум – 2009. София. 2009.

4.       Любенов Д.А., М. Маринов, Ж. Гелков. Приложение на GPS системите при проследяване и управление на автомобилния парк. Научен семинар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия, Русе, 2009.

5.       Любенов Д.А., И. Митев, Д.Л. Бекана. Изследване и оптимизиране режимите на наваряване на износени детайли от земеделската и автотракторната техника. Научни трудове на РУ, 2009, том ………c. ….

6.       Асенов А., В. Пенчева. Използване на електромобил Free Duck зa oптимизирaне на разходите в пощенската дейност при „Български пощи”- ЕАД гр. Русе. НТК ЕКО-Варна’09. Златни пясъци. Варна. 2009.

7.        Пенчева, В., Д. Грозев, А. Асенов. Изследване режима на работа на таксиметровите автомобили в условията на град русе и оценка на възможни решения за използване на алтернативни на автомобилите с ДВГ транспортни средства. НТК ЕКО-Варна’09. Златни пясъци. Варна. 2009.

8.        Асенов А., В. Пенчева, Е. Зъбов. Мобилна система за измерване на мощност при електромобили. МотАуто’09. Слънчев бряг. 2009, с 55-58, ISSN 1313-5031

9.       Нинов, Й., А. Асенов. Използване на електромобил Free Duck за транспорт в градски условия. „Младите хора в транспорта – обучение, квалификация, реализация”. Младежки форум – 2009. София. 2009.

10.   Пенчева, В., А. Асенов. Условия и контрол при автомобилен превоз на бързоразвалящи се продукти. НТК  при  РУ”А. Кънчев”. Русе. 2009, с. . ISBN

11.  Асенов А.,  В. Пенчева. Динамични  свойства на пощенски електромобил Free Duck. Научен семинар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия, Русе, 2009.

12.  Пенчева В., Д. Грозев, Ас. Асенов. Изследване тенденцията за използване на електромобили в лекотоварните таксиметрови превози и оценка на възможни решения за стимулиране на процеса. Научен семинар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия, Русе, 2009.

13.  Асенов А., В. Пенчева. Една възможност за внедряване на алтернативни автомобили за пощенски превози в градски условия. Научен семинар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия, Русе, 2009.

14.  Пенчева В. Реална алтернатива на енергийно ефективен и екологичен транспорт в градски условия. Научен семинар „Енергийна ефективност на транспорта в градски условия, Русе, 2009.

15.  Белоев Хр. В. Пенчева. Партньорство между висшите училища и бизнеса. Втората Национална научна конференция’2009 „Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, Русе, 2009.

16.  Пенчева В. Хр. Белоев. Осигуряване на качество във висшето образование – условие за ефективно присъствие на българските висши училища в европейското образователно пространство. Втората Национална научна конференция’2009 „Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи”, Русе, 2009.

17.  Стоянов А. Анализ на методите за нормиране на разхода на гориво І част. Известия на Съюза на учените – Русе, кн. 1 „Технически науки”, т. 7, 2009, с.15-19.

18.  Стоянов А. Изследване и анализ на експлоатационната надеждност на автомобилите Iveco в гаранционен период. Научни трудове на русенския университет, 2009.

 

12. СТАТИИ ЗА 2010 г.

 

1.       Marinov M., J. Gelkov, D. Lyubenov. A study of vehicle movement parameters during overpass and overtaking. International Conference “Quality and reliability of technical systems”, Nitra, 2010. p 278-283.

2.       Любенов Д., М. Маринов, Ж. Гелков, С. Костадинов. Приложение на системата VIDEO VBOX в експертната практика. Scientificand educational contribution to sustainable transport and mobility in europe. University of Ruse, 02 – 03 December 2010.

3.       Маринов М.Д., Д. Любенов, Oборудване за “Система за местоопределяне и видеорегистрация от мобилен обект”. „Транспорт, екология – устойчиво развитие”. Еко-Варна.

4.       Любенов Д., М. Маринов, С. Костадинов. Изследване движението на мотоциклет при спиране. Trans & MOTAUTO 2010. с. 58 – 60.

5.       Маринов М.Д., Д. Любенов, Използване на много сензорна система при изследване на движението на автомобил. Международна конференция „Транспорт, екология – устойчиво развитие”. Еко-Варна, 2010.

6.       Маринов М.Д., Ж. Гелков, Д. Любенов, С. Костадинов, П. Стоянов Изследване на параметрите на указателно информационно табло за водачите на транспортни средства. Научни трудове на русенския университет. Том 49, серия 4, 2010, с. ...

7.       Маринов М., Ж. Гелков, Д. Любенов, С. Костадинов, П. Стоянов. Някои приложения на мобилна лаборатория за местоопределяне и видеорегистрация на обекти. Научна конференция РУ&СУ,2010.

8.       Стоянов П., М. Маринов, Сравнителен анализ на някой параметри на автобусния и тролейбусния транспорт в град Русе, Международна конференция Устойчив транспорт и мобилност в Европа, РУ „А. Кънчев”, 2010.

9.       Стоянов П., Изследване движението на тролейбусите по линия „27” от  градския транспорт в гр. Русе, Научна конференция РУ&СУ,2010.

10.  Стоянов П., Приложение на глобалната система за позициониране и за определяне на местоположението на транспортните средства ,  TRANS&MOTAUTO’10, 2010.

11.   Асенов А., В. Пенчева. Използване на електромобил Free Duck за оптимизиране на разходите в пощенската дейност при „Български пощи” ЕАД гр. Русе, Trans & MOTAUTO 2010.

12.   Асенов А., Д. Грозев, В. Пенчева, Д. Симеонов. Влияние на променящата се икономическа обстановка върху състоянието на таксиметровите превози в гр. Русе. Международна научно-техническа конференция Нитра, Словакия, 2010, с. 39-44.

13.  Пенчева В., А. Асенов. Методика за сравняване производителността на автомобили, използвани при пощенските услуги в градски условия. Научно-техническа конференция Русе, 2010.

14.   Пенчева, В., А. Асенов, С. Стоянов. Добри практики за устойчив транспорт при пощенските услуги. Международна конференция „Науката и образованието за устойчив транспорт и мобилност в Европа. РУ „А. Кънчев”, Русе, 2 – 3.12.2010.

15.  Асенов А., В. Пенчева. Пригодност на автомобил Free Duck за превози в пощенската дейност. Научна конференция с международно участие „Еко Варна”, 2010.

16.  Гагова П., В. Пенчева. Организационни и технико-технологични рискове при международните автотранспортни предприятия. Научна конференция с международно участие „Еко Варна”, 2010.

17.  Гагова П., В. Пенчева. Изследване и оценка на нарушения по нормативна уредба извършени от автомобилните транспортни фирми. Научна конференция РУ&СУ,2010.

18.  Гагова П. Интердисциплинарни изследвания и създаване на мрежи като ключ за успех. Международна конференция „Науката и образованието за устойчив транспорт и мобилност в Европа. РУ „А. Кънчев”, Русе, 2 – 3.12.2010.

19.  Стоянов П., П. Гагова. Електровелосипеди. Международна конференция „Науката и образованието за устойчив транспорт и мобилност в Европа. РУ „А. Кънчев”, Русе, 2 – 3.12.2010.

20.  Kolev N., M. Milchev, T. Balbuzanov. ORGANIZATION OF SERVICE AND MAINTAINANCE ACTIVITIES IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS. International Conference “Quality and reliability of technical systems”, Nitra, 2010.

21.  Милчев М., Т. Балбузанов, Н. Колев. Моделиране  на технологическите процеси в сервизи с цел подобряване на работата. TRANS&MOTAUTO’10, 2010.

22.  Колев Н., М. Милчев, Т. Балбузанов. Критерии при избор на сервизно оборудване, с цел поддържане на автомобили. Научна конференция „MOTAUTO’10, Русе, 2010.

23.  Милчев М., Н. Колев. Модел на работа на сервиз чрез използване на електронна програма за обработка на поръчките. Научна конференция РУ&СУ,2010.

24.  Стоянов А., Т. Балбузанов. Изследване техническото състояние на елементите на дизеловата горивна уредба на двигател Д-240. Научна конференция РУ&СУ,2010.

 

Студентска научна сесия

1.         Стоянов Ст., Д. Любенов. Изследване на интензивността на движение по ул. ,,Плиска” – гр. Русе. Студентска научна сесия на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2010.

2.         Кацаров И., Ж. Гелков. Изследване на осветеността на пътя от автомобилни фарове с ксенонови лампи. Студентска научна сесия на РУ „А. Кънчев”, Русе, 2010.