1. Инженер-бакалавър

         1.2. Учебен план

 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

ФАКУЛТЕТ АВТОТРАНСПОРТЕН

 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор:

 

 

 

 

(доц. д-р инж. Марко Тодоров)

                     

УЧЕБЕН ПЛАН

 

Шифър на учебния план: 12900

 

за

СПЕЦИАЛНОСТ:

5.5.2 ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

5.5 ТРАНСПОРТ, КОРАБОПЛАВАНЕ И АВИАЦИЯ

ОБЛАСТ НА ВО:

5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН:

бакалавър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

инженер по транспорта

Срок на обучение

4 години

Форма на обучение:

редовно

           

 

 

 

№  по ред

Шифър на дисциплината

Шифър на катедрата

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

ЕCTS кредити

Общо в семестъра

Седмичен хорариум, ч.

Окончат. контрол

Активни форми на обучение

 

Лекции

Семинарни упр.

Лаборат. упр.

Практ. упр.

 

вид

час/студ.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

ОБЩО ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

240

2850

104

5

42

47

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестър 1,15 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1024

27

Висша математика I

5

60

2

 

 

2

и

кз

1,0

 

2

1038

28

Информатика I

4

45

1

 

 

2

то

кз

1,0

 

3

0009

19

Физика

5

75

3

 

2

 

и

 

 

 

4

2799

6

Химия и експлоатационни материали

5

60

2

 

2

 

и

р

0,5

 

5

2800

33

Основи на правото I

2

30

2

 

 

 

к

 

 

 

6

2801

25

Основи на конструирането I

5

60

1

 

 

3

то

кр

2,0

 

 

 

 

Избираеми дисциплини (избира се една дисциплина)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

0894

20

Английски език

4

60

 

 

 

4

то

 

 

 

1.2

0895

20

Немски език

4

60

 

 

 

4

то

 

 

 

1.3

0889

20

Френски език

4

60

 

 

 

4

то

 

 

 

1.4

0891

20

Руски език

4

60

 

 

 

4

то

 

 

 

Общо задължителни ангажименти за 1. семестър

30

390

11

0

4

11

3и 3то 1к

2кз 1кр 1р

4,5

 

 

 1686

31

Физическо възпитание и спорт

1

30

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестър 2,15 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0002

28

Информатика II

4

45

2

 

 

1

то

кз

1,0

 

2

 0191

23,2

Устройство на ДВГ и транспортните средства

6

90

 

 

 

6

то

кз

1,0

 

3

 0174

29

Висша математика II

6

75

3

 

 

2

и

р

0,5

 

4

 1670

2

Материалознание

5

75

3

 

2

 

и

 

 

 

6

 2802

22

Транспортна инфраструктура

6

60

2

 

 

2

и

кр

2,0

 

 

 

 

Избираеми дисциплини (избира се една дисциплина)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

2072

20

Английски език

3

45

 

 

 

3

к

 

 

 

1.2

2074

20

Немски език

3

45

 

 

 

3

к

 

 

 

1.3

2076 

20

Френски език

3

45

 

 

 

3

к

 

 

 

1.4

 2077

20

Руски език

3

45

 

 

 

3

к

 

 

 

Общо задължителни ангажименти за 2. семестър

30

390

10

0

2

14

3и 2то 1к

2кз 1кр 1р

4,5

 

 

  1686

31

Физическо възпитание и спорт                                                                       

1

30

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факултативни дисциплини -група 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестър 3,15 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 3012   

30

Висша математика III

4

60

2

1

 

1

то

 

 

 

2

3013 

3

Съпротивление на материалите

5

60

2

2

 

 

и

кз

1,0

 

3

 3014

18

Електротехника и електорника

5

75

3

 

2

 

и

 

 

 

4

 3015

3

Механика

6

75

3

 

2

 

и

кр

1,5

 

5

3016  

1

Метрология

4

45

2

 

1

 

то

кз

1,0

 

6

3017 

09

Топлотехника и хладилна техника

6

75

3

 

2

 

и

кз

1,0

 

Общо задължителни ангажименти за 3. семестър

30

390

15

3

7

1

4и 2то

3кз1кр

4,5

 

 

  1686

31

Физическо възпитание и спорт                                                                       

1

30

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факултативни дисциплини -група 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестър 4,15 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3018

24

Основи на конструирането II

5

60

2

 

2

 

то

кр

2,0

 

2

3019

21

Транспортни двигатели

8

90

3

 

3

 

и

кр

2,0

 

3

3020

23

Транспортна техника

8

90

3

 

3

 

и

кр

2,0

 

4

3021 

34

Теория на управлението

5

60

2

 

 

2

и

кз

1,0

 

5

3022

35

Икономика

4

60

2

2

 

 

и

р

0,5

 

Общо задължителни ангажименти за 4. семестър

30

360

12

2

8

2

4и 1то

3кр 1кз 1р

7,5

 

 

  1686

31

Физическо възпитание и спорт                                                                       

1

30

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факултативни дисциплини -група 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практики извън семестъра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3023

22

Производствена практика по поддържане на транспортна техника(2 седмици)

2

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестър 5,15 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3024  

22

Техническа експлоатация на транспорта I

8

90

3

 

3

 

и

кр

2,5

 

2

 3025

22

Комуникационна и осигурителна техника в транспорта

5

60

2

 

2

 

и

кз

1,0

 

3

 3026

22

Теория на транспортните потоци и логистика

4

60

3

 

 

1

то

кз

1,0

 

4

3027 

34

Фирмено счетоводство и финанси

4

45

2

 

 

1

и

кз

1,0

 

5

3028 

33

Основи на правото II

2

30

2

 

 

 

то

 

 

 

6

3029 

8

Техника и технологии на товаро-разтоварните процеси

7

75

3

 

2

 

и

кр

2,0

 

Общо задължителни ангажименти за 5. семестър

30

360

15

0

7

2

4и 2то

2кр 3кз

7,5

 

 

 1686

31

Физическо възпитание и спорт                                                                        

1

30

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факултативни дисциплини -група 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестър 6,15 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 3030 

22

Взаимодействие между видовете транспорт

6

75

3

 

 

2

и

кз

1,0

 

2

3031 

34

Прогнозиране и планиране в транспорта

3

30

1

 

 

1

то

кз

1,0

 

3

3032

22

Информационни системи и технологии в транспорта

5

60

2

 

2

 

и

кз

1,0

 

4

3033

22

Мениджмънт и маркетинг в транспорта

5

60

2

 

 

2

и

кз

1,0

 

5

3034

22

Техническа експлоатация на транспорта II

6

75

3

 

2

 

и

кр

1,5

 

6

2253

22

Организация и управление на сервизната дейност в транспорта

5

60

2

 

2

 

то

кр

2,0

 

Общо задължителни ангажименти за 6. семестър

30

360

13

0

6

5

4и 2то

4кз 2кр

7,5

 

 

  1686

31

Физическо възпитание и спорт                                                                        

1

30

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факултативни дисциплини -група 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практики извън семестъра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3036

22

Производствена практика в транспортна или спедиторска фирма(2 седмици)

2

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестър 7,15 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 0379

12

Техническа безопасност

2

30

2

 

 

 

к

 

 

 

2

 0388

22

Безопасност на движението

4

60

2

 

2

 

то

кз

1,0

 

3

 0398

22

Организация и управление на движението на транспорта

8

90

3

 

3

 

и

кр

2,5

 

4

0409   

22

Търговска експлоатация на транспорта

5

60

3

 

 

1

и

кз

1,0

 

5

 0444

22

Технология и организация на превозите в транспорта

6

60

3

 

 

1

и

кр

2,0

 

6

 0456

22

Пътнически транспорт

5

60

2

 

 

2

и

кз

1,0

 

Общо задължителни ангажименти за 7. семестър

30

360

15

0

5

4

4и 1то 1к

2кр 3кз

7,5

 

 

 1686

31

Физическо възпитание и спорт                                                                       

1

30

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факултативни дисциплини -група 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестър 8,10 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избираем модул А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0602   

22

Моделиране и оптимизация на транспортните процеси

4

60

3

 

 

3

и

 

 

 

2

0603

22

Международен транспорт

4

60

4

 

 

2

и

 

 

 

3

0714 

21

Екология в транспорта

4

60

3

 

3

 

то

 

 

 

4

0744 

34

Стопанско и финансово управление на транспортното предприятие

4

60

3

 

 

3

и

 

 

 

5

0976

 

Самоподготовка за дипломната работа*

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Избираем модул Б

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1445 

22

Транспортни системи и иновации

4

60

3

 

 

3

и

 

 

 

8

 1460

22

Анализ и реконструкции на пътно транспортните произшествия

4

60

3

 

 

3

и

 

 

 

9

1461 

22

Технологии в сервизната дейност

4

60

3

 

 

3

и

 

 

 

 

1462 

22

Транспортна логистика

4

60

3

 

 

3

то

 

 

 

10

 1506

 

Самоподготовка за дипломната работа*

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо задължителни ангажименти за 8. семестър

30

240

13

0

3

8

3и 1то

 

 

 

 

 1686

31

Физическо възпитание и спорт                                                                        

1

30

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 1507

15

Дипломна работа                                                                                    

10

 

 

 

 

 

ДЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

Група 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

20

Английски език

3

60

 

 

 

4

то

 

 

 

2

 

20

Немски език

3

60

 

 

 

4

то

 

 

 

3

 

20

Френски език

3

60

 

 

 

4

то

 

 

 

4

 

20

Руски език

3

60

 

 

 

4

то

 

 

 

5

 

40

Философия

2

30

2

 

 

 

к

 

 

 

6

 

40

История на религията

2

30

2

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

28

Бази от данни и компютърни  комуникации

3

60

2

 

 

2

то

 

 

 

2

 

40

История на българската държава и право

2

30

2

 

 

 

к

 

 

 

3

 

40

Социология

2

30

2

 

 

 

к

 

 

 

4

 

22

Учебно-изследователска работа по ТУТ

2

30

 

 

 

2

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

28

Визуално програмиране в  офис среда

3

60

2

 

 

2

то

 

 

 

2

 

24

Проектиране  и моделиране с CAD системи I

3

60

1

 

 

3

то

 

 

 

 

 

8

Механични системи в транспорта

 

60

2

 

 

2

то

 

 

 

3

 

22

Учебно-изследователска работа по ТУТ

2

30

 

 

 

2

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

24

История на техниката

2

30

2

 

 

 

к

 

 

 

2

 

24

История на транспорта

2

30

2

 

 

 

к

 

 

 

3

 

23

Обучение на водачи на МПС от категория "В"

5

72

48*

 

 

24*

и

 

 

 

4

 

23

Обучение на водачи на МПС от категория "С"

2

34

14*

 

 

20*

и

 

 

 

5

 

24

Проектиране и моделиране с CAD системи II

3

60

1

 

 

3

то

 

 

 

6

 

22

Учебно-изследователска работа по ТУТ

2

30

 

 

 

2

к

 

 

 

 

 

 

* - семестриален хорариум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

9

Хидравлични задвижвания

4

60

2

 

2

 

и

 

 

 

3

 

41

Бизнескомуникации и връзки с обществеността

3

45

1

2

 

 

то

 

 

 

4

 

41

Бизнеспреговори и кореспонденция

3

45

1

2

 

 

то

 

 

 

5

 

22

Учебно-изследователска работа по ТУТ

2

30

 

 

 

2

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

22

Автотехническа експертиза

2

45

2

 

 

1

то

 

 

 

2

 

41

Фирмена култура и бизнес етика

2

45

1

2

 

 

то

 

 

 

3

 

41

Въведение в европейската интеграция

1

30

 

2

 

 

то

 

 

 

4

 

41

Институции и вземане на решения в ЕС

1

30

 

2

 

 

то

 

 

 

5

 

22

Учебно-изследователска работа по ТУТ

1

30

 

 

 

2

к