1. Инженер-бакалавър

         1.2. Учебен план

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

ФАКУЛТЕТ АВТОТРАНСПОРТЕН

 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор:

 

 

 

 

(доц. д-р инж. Марко Тодоров)

                     

УЧЕБЕН ПЛАН

 

Шифър на учебния план: 21700

 

за

СПЕЦИАЛНОСТ:

5.5.2 ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

5.5 ТРАНСПОРТ, КОРАБОПЛАВАНЕ И АВИАЦИЯ

ОБЛАСТ НА ВО:

5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН:

бакалавър

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

инженер по транспорта

Срок на обучение

5 години

Форма на обучение:

задочно

           

 

 

№ по ред

Шифър на дисциплината

Шифър на катедрата

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

ЕCTS кредити

Общо в семестъра

Общ хорариум, ч.

Окончат. контрол

Активни форми на обучение

Лекции

Семинарни упр.

Лаборат. упр.

Практ. упр.

 

 

вид

час/студ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

ОБЩО ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

240

1435

757

38

291

1435

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестър 1, 2 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 5007 

27

Висша математика I

5

30

15

 

 

15

и

кз

1,0

2

5061 

28

Информатика I

4

23

8

 

 

15

к

кз

1

3

5847

19

Физика

5

38

23

 

15

 

и

 

 

4

5195

6

Химия и експлоатационни материали

5

30

15

 

15

 

и

р

0,5

5

 5024

25

Основи на конструирането I

5

30

8

 

22

 

и

кр

2,0

Общо задължителни ангажименти за 1. семестър

24

151

69

0

52

30

4и 1к

2кз 1кр 1р

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестър 2, 2 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 6177 

29

Висша математика II

6

38

23

 

 

15

и

р

0,5

2

5699 

28

Информатика II

4

23

15

 

 

8

и

кз

1,0

3

5023 

2

Материалознание

5

38

23

 

15

 

и

 

 

 

 

 

Избираеми дисциплини (избира се една дисциплина)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

 5520

20

Английски език

4

30

 

 

 

30

к

 

 

4.2

5523 

20

Немски език

4

30

 

 

 

30

к

 

 

4.3

5524 

20

Френски език

4

30

 

 

 

30

к

 

 

4.4

5525 

20

Руски език

4

30

 

 

 

30

к

 

 

Общо задължителни ангажименти за 2. семестър

19

129

61

0

15

53

3и 1к

1р 1кз

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестър 3,15 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 7283 

30

Висша математика III

4

30

15

8

 

7

и

 

 

2

7284 

3

Съпротивление на материалите

5

30

15

15

 

 

и

кз

1,0

3

7285

21, 23

Устройство на ДВГ и транспортни средства

6

45

 

 

 

45

к

кз

1,0

4

7286 

3

Механика

6

38

23

 

15

 

и

кр

1,5

 

 

 

Избираеми дисциплини (избира се една дисциплина)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

 7287

20

Английски език

3

23

 

 

 

23

к

 

 

4.2

 7288

20

Немски език

3

23

 

 

 

23

к

 

 

4.3

 7289

20

Френски език

3

23

 

 

 

23

к

 

 

4.4

 7290

20

Руски език

3

23

 

 

 

23

к

 

 

Общо задължителни ангажименти за 3. семестър

24

166

53

23

15

75

3и 2к

2кз 1кр

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестър 4,2 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 7291

33

Основи на правото I

2

15

15

 

 

 

k

 

 

2

7292

9

Топлотехника и хладилна техника

6

38

23

 

15

 

и

кз

1,0

3

 7293

24

Основи на конструирането II

5

30

15

 

15

 

и

кр

2,0

4

7294

18

Електротехника и електорника

5

38

23

 

15

 

и

 

 

5

7295 

1

Метрология

4

23

15

 

8

 

к

кз

1,0

Общо задължителни ангажименти за 4. семестър

22

144

91

0

53

0

3и 2к

2кз 1кр

4

 

 

 

Семестър 5,2 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 7296

21

Транспортни двигатели

8

45

23

 

22

 

и

кр

2,0

2

 7297

23

Транспортна техника

8

45

23

 

22

 

и

кр

2,0

3

 7298

22

Транспортна инфраструктура

6

30

15

 

 

15

и

кр

2,0

4

7299 

35

Икономика

4

30

15

15

 

 

и

р

0,5

Общо задължителни ангажименти за 5. семестър

26

150

76

15

44

15

3кр 1р

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестър 6,2 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 7300

22

Теория на транспортните потоци и логистика

4

31

23

 

 

8

и

кз

1,0

2

7301

34

Теория на управлението

5

30

15

 

 

15

и

кз

1,0

3

7302 

22

Комуникационна и осигурителна техника в транспорта

5

30

15

 

15

 

и

кз

1,0

4

7303 

8

Техника и технологии на товаро-разтоварните процеси

7

38

23

 

15

 

и

кр

2,0

5

7304 

33

Основи на правото II

2

15

15

 

 

 

к

 

 

Общо задължителни ангажименти за 6. семестър

23

144

91

0

30

23

4и 1к

3кз 1кр

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестър 7,2 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7305

34

Фирмено счетоводство и финанси

4

23

15

 

 

8

и

кз

1,0

2

7306

22

Техническа експлоатация на транспорта I

8

45

23

 

 

22

и

кр

1,5

3

7307

34

Прогнозиране и планиране в транспорта

3

15

8

 

 

7

и

кз

1,0

4

7308

22

Взаимодействие между видовете транспорт

6

38

23

 

 

15

и

кз

1,0

5

7309 

12

Техническа безопасност

2

15

15

 

 

 

к

 

 

Общо задължителни ангажименти за 7. семестър

23

136

84

0

0

52

4и 1к

3кз 1кр

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестър 8,2 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 7310

22

Мениджмънт и маркетинг на транспорта

5

30

15

 

 

15

и

кз

1,0

2

 7311

22

Организация и управление на сервизната дейност в транспорта

5

30

15

 

 

15

и

кр

2,0

3

7312

22

Пътнически транспорт

5

30

15

 

 

15

и

кз

1,0

4

7313 

22

Техническата експлоатация на транспорта II

6

38

23

 

15

 

и

кр

1,5

5

7314 

22

Информационни системи и технологии в транспорта

5

30

15

 

15

 

к

кз

1,0

Общо задължителни ангажименти за 8. семестър

26

158

83

0

30

45

4и 1к

2кр 3кз

6,5

 

 

 

Семестър 9,2 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7315

22

Организация и управление на движението на транспорта

8

45

23

 

22

 

и

кр

2,5

2

7316

22

Безопасност на движението

4

30

15

 

15

 

и

кз

1,0

3

7317

22

Търговска експлоатация на транспорта

5

31

23

 

 

8

и

кз

1,0

4

7318 

22

Технология и организация на превозите в транспорта

6

31

23

 

 

8

и

кр

2,0

Общо задължителни ангажименти за 9. семестър

23

137

84

0

37

16

2кр 2кз

6,5

 

 

 

Семестър 10,2 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избираем модул А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 7319  

22

Моделиране и оптимизация на транспортните процеси

4

30

15

 

 

15

и

 

 

2

 7320

22

Международен транспорт

4

30

20

 

 

10

и

 

 

3

 7321

21

Екология в транспорта

4

30

15

 

15

 

и

 

 

4

 7322

34

Стопанско и финансово управление на транспортно предприятие

4

30

15

 

 

15

и

 

 

 

 

 

Избираем модул Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7323 

22

Транспортни системи и иновации

4

30

15

 

 

15

и

 

 

2

  7324

22

Анализ и реконструкции на пътно транспортни произшествия

4

30

15

 

 

15

и

 

 

3

 7325 

22

Технологии в сервизната дейност

4

30

15

 

 

15

и

 

 

4

  7326

22

Транспортна логистика

4

30

15

 

 

15

и

 

 

 

 

 

Самоподготовка за дипломна работа

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 7327

15

Дипломна работа

10

0

 

 

 

 

ДЗ

 

 

Общо задължителни ангажименти за 10. семестър

30

120

65

0

15

40

4и 1ДЗ

0

0,0