3. УКАЗАНИЯ ЗА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ.

 

Дипломният проект/работа е основна съставна част от учебния план на инженерната специалност “Технология и управление на транспорта”. Тя дава възможност на студентите, завършващи образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър: да покажат своите способности за планиране и изпълнение на значим творчески проект; да демонстрират самостоятелност, инициативност и професионална компетентност. Дипломният проект e самостоятелна творческа задача, която се изпълнява под ръководството на научен ръководител, а при необходимост - и на научен консултант.

Целта е студентите да покажат натрупаните знания и умения по време на обучението за достигане на целите и задачите на дипломния проект и да защитят своята разработка пред изпитна комисия.

 

Съдържание на учебната дисциплина:

Дипломният проект съдържа изчислително-обяснителна записка и графична част.

 

ОСНОВНИ    ПРАВИЛА
за разработване на дипломни работи, образователно-квалификационна степен "бакалавър", „магистър”, спец. "Технология и управление на транспорта"

С дипломирането на студентите се цели да приключи обучението им чрез решаване на конкретни задачи в съответна област. Процесът включва преддипломна практика, възлагане, разработване, рецензиране и защита на дипломната работа пред Държавна комисия.
Темитена дипломните работи трябва да отразяват научна област или да задоволяват определени интереси на дадени фирми. Те се предлагат от преподаватели на РУ "Ангел Кънчев", от фирми или от студенти-дипломанти. Окончателният списък на темите за дипломни работи се оповестява съгласно "Графика на учебния процес" за съответната учебна година.
Заданията на дипломните работи се изготвят от научните ръководители. Одобряват се от катедра "Транспорт". Всяко задание се узаконява с подписите на дипломанта, научния ръководител, ръководителя на катедра "Транспорт" и инспектора на факултетната канцелария.
Обемътна дипломната работа трябва да бъде 50 - 60 страници, без приложенията.
Дипломната работа се представя подвързана формат А4. Илюстрования материал, необходим за дипломната защита. да бъде не по-малко от 3 листа под формата на табла, графики или чертежи формат А1.
Текстът се оформя на 38 - 40 реда на страница, 70 удара на един ред, размер на буквите Time New Roman 14/Ariel 12 (при изпълнение на компютър), размери на полетата около текста: отгоре 25 mm, отдолу - 20 mm, отляво 30 mm. отдясно 15 mm, разтояние между редовете 1,5. Заграждането на текста в рамка не е задължително.
Основни глави на разработката:Съдържанието на дипломната работа се излага последователно в глави. Броят им се определя от вида на темата, проблема който се решава и от характера на задачите които се поставят за решаване.
Примерна схема:Дипломната работа трябва да съдържа:


- увод или въведение.
- цел и основни задачи.
- основни глави на разработката.
- оценка на разработката.
- изводи и предложения.
- охрана на труда и опазване на околната среда.
- литература.
- приложения.


В увода(въведението) дипломантът разглежда актуалността и значимостта на темата, , мотивите, които налагат нейната разработка. и завършва с изводи. Внимание: фигури и таблици вмъкнати с текста се номерират и надписват, както следва – фигурите отдолу под картинката центрирано, а таблиците отгоре, като надписа се подравнява в дясно.
Глава 1. В тази глава, на основата на направен литературен преглед или проучване на разработваните въпроси на дипломната работа (данни за конкретна фирма), дипломантът прави определени изводи и формулира целта и основните задачи за решаване. Посочва логическата последователност за решаване на задачите.
Глава 2.В тази глава дипломантьт прави теоретичен анализ на процеси и явления, свързани с проблема или дейността на фирмата. В нея представя оценки по разрешимостта на проблема, на структурата и на задачите пo него. Тук могат да се дадат и резултатите от направените теоретични (статистически) проучвания.
Глава 3.В тази глава се обработват резултатите от изследванията. Разработват се практическите решения на заложения проблем. Анализират се получените резултати.
Глава 4.Прави се икономическа оценка на разработения проект. Представят се обобщения, изводи и препоръки за внедряване на разработения проблем в дадена фирма.
Глава 5.В тази глава могат да се разгледат въпроси. свързани с охраната на труда и опазването на околната среда.
Литература. Посочват се източниците на информация, като се подреждат по азбучен ред и номерират според библиографските изисквания. (пример: Иванов, Т., М. Стефанов. Транспортни възли. Издателство “Светлина”. Русе. 2005. ISSN 783-45-2321).
Приложения:могат да се прилагат таблици, схеми, фигури, снимки, документи и др.
Графична част
Графичната част се изработва на минимум 3 листа А1 или равностойно (например 6 листа А2; 4 листа А2 и 1 лист А1 и т.н.).
Всяка графична част трябва да има заглавие, написано с главни букви. Височината на буквите на всички заглавия трябва да е еднаква и не по-малка от 2 см (Пример: Ariel 24 – 28).
Запискитe се подреждат по следния начин: титулна страница, в която научният ръководител и ръководителят на катедрата удостоверяват с подписите си, че допускат работата до рецензент; задание на дипломната работа, съдържание, увод (въведение), глава ...., приложения и литература. Страниците задължително се номерират.
Рецензенти на дипломните работи могат да бъдат преподаватели от университетаили инженери-спеииалистиот съответната област. Дипломните работи се предават на определения рецензент съгласно графика на учебния процес за съответната година. Рецензента е длъжен да изготви в 5 дневен срок писмена рецензия, съгласно образец.
До защитана дипломната работа се допускат дипломантите, изпълнили всички изисквания на учебния план(положени изпити, предадени курсови проекти и работи, изчислен успех, снимка и др. изисквания).
Защитата на дипломната работа е публична. Извършва се пред комисия, определена със заповед на ректора и протича при следната последователност: дипломантьт излага основните моменти от разработката си в продължение на 5 - 10 min; прочита се рецензията; дипломантът отговаря на забележките; членовете на Държавната комисия задават въпроси във връзка с дипломната работа. Въпроси могат да се задават и от присъстващите гости, но с разрешение на председателя на комисията. Председателят приключва защитата след изчерпване на въпросите.
Държавната комисия определя оценките на закрито заседание. За всяка защита се определят по 2 оценкипо шестобалната система - за разработка на дипломната работа и за защита. Те се съобщават публично пред дипломантите и присъстващите след приключванена закритото заседание.
Настоящите основни правилапо своя характер са методически.
Внимание! Текста на дипломната работа трябва да бъде записан на диск, който се прикрепя на последната страница на дипломната работа.

 

 

Технология на обучението:

     Профилиращата Катедра “Транспорт” осъществява: организацията по събиране, утвърждаване и обявяване на предложения за теми на дипломни проекти; разпределението на студентите по теми и научни ръководители; провеждането на преддипломна практика; ръководството, рецензирането и защитата на дипломните проекти. За студентите е предвидена седмична консултация с научния ръководител, на която се проследява изпълнението на поставената задача. Дипломантът защитава дипломния си проект пред Държавна изпитна комисия.