Създаване и развитие на Катедра “Транспорт

        Катедра “Транспорт" е основана през май 1977 г. Специалността, за която обучава студенти тогава е "Автомобилен транспорт, трактори и кари", развита по късно  в специалност "Транспортна техника и технологии" (ТТТ). Катедрата обучава студенти в специализацията  “Технология и организация на автомобилния транспорт” (ТОАТ) от специалност "ТТТ".

        През 1999 г. катедра “Транспорт” с ръководител катедра проф. д-р инж. Димитър Георгиев Симеонов, носител на наградата “Русе” за наука през 2000 г., получи институционална акредитация да обучава студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” в новата специалност “Технология и управление на транспорта” (ТУТ).

        В катедра “Транспорт” сега работят осем преподаватели и двама организатори на учебния процес.Петима от преподавателите са с научна степен “доктор”, четирима са хабилитирани. От лятото на 2005 г. ръководител на катедрата е доц. д-р инж. Велизара Пенчева.

                                                  

Състав на катедра “Транспорт”

                Повече от 600 са дипломираните инженери, получили висше образование в катедра “Транспорт”. Около 250 инженери и специалисти са повишавали квалификацията си в дългосрочни и кратки курсове организирани и ръководени от преподавателите в катедрата при отлично сътрудничество с Министерството на вътрешните работи – отдел КАТ, Националната комисия по безопасността на движението, Министерството на образованието и науката и други ведомства. Възпитаници на катедра “Транспорт” работят в Етиопия, Йордания, Йемен, Лаос, Никарагуа, Сирия, Турция и Канада.

Нови учебни зали в корпус 20

                През 2003 г. се дипломираха студентите от първия випуск на специалността “Технология и управление на транспорта”, които се обучават по учебен план за образователно-квалификационна степен “бакалавър” Те придобиват професионална квалификация “инженер по транспорта”. Същата година са приети първите кандидати за обучение в специалността “Технология и управление на транспорта” по учебен план и програми за образователно квалификационна степен “магистър”, които придобиват професионална квалификация “магистър-инженер”.

        Учебните лаборатории са обзаведени с технически средства и съоръжения, които дават възможност на студентите да работят в условия, близки до реалните. През 2005 г. бяха създадени две нови учебни зали в корпус 20 и един кабинет за докторанти и преподаватели. Част от обучението е изнесено в сервизи, транспортни терминали и транспортни фирми.

        В специалността “Технология и управление на транспорта” (ТУТ) се подготвят специалисти с висше образование за проучване, планиране и организация на обслужващите дейности в транспортните предприятия и системи на всички видове транспорт. Предвид на това, че за условията на транспортния пазар на обединена Европа от съществено значение е автомобилния транспорт, за повишаването на неговата надеждност, безопасност и ефективност са разработени “Общи правила за достъпа на професията на автомобилния превозвач”. Тези правила са конкретизирани като изисквания в  Директивите 74/561/ЕИО и 74/562/ЕИО и внесените изменения за тях чрез Директива 89/438/ЕИО.

        Основното съдържание и целта на обучението в катедра “Транспорт” е студентите да получат знания и да придобият умения, които позволяват бърза реализация в националния и европейския транспортни пазари, в системите за транспортни услуги, продажби и сервиз на транспортна техника.

        Преподавателите от катедра “Транспорт” са автори на 9 учебници и 4 ръководства за упражнения и проектиране, насочени пряко към обучаваната специалност и още много други с по-широко учебно съдържание. Създадени са учебни филми и нагледни пособия, адаптирани са и се използват транспортни информационни системи. Особено ценен за специалността "Технология и управление на транспорта" е издаденият учебник “Взаимодействие на видовете транспорт”.

        Катедрата има акредитация за обучение на докторанти в научната специалност 02.14.07 "Управление и организация на автомобилния транспорт". В момента се подготвят 5 редовни докторанти.

Приятно е с докторантите!

Научноизследователската работа в катедра “Транспорт” се е развивала в три основни направления: транспорт, транспортни технологии и логистика; техническо поддържане на транспортната техника; организация, управление и безопасност на пътното движение. По-съществени научни и научноприложни разработки са: схема за организация на пътническия транспорт в гр. Русе и гр. Разград; технология за превозване на хляб и хлебни изделия в гр. Русе; проекти на полигони за обучение на водачи на автомобили; методика за обучение на водачи на МПС в критични ситуации; около 500 експертизи на пътнотранспортни произшествия; разработени и произведени транспортни контролери и детектори; технология и съоръжения за анодиране на алуминиево-силициеви сплави за бутала; технология за фосфатиране на бутала и технология за оксидиране на бутала и др.

Преподавателите от катедра “Транспорт” са публикували повече от 400 статии и доклади. Участвали са в научни конференции в България, Русия, Югославия, Полша, Македония, Румъния и Великобритания.

Проф. Д. Симеонов и доц. М. Маринов са членове на борда на редакцията на списание Transport Reviews, издавано в Англия.

По международния проект TEMPUS YEP 4714 “Updating the Structure and Education /Training in the Faculty of Automotive and Transport Engineering” бяха създадени учебни планове за образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по специалност “Транспорт” със съвместното участие на преподаватели от катедра “Транспорт” и преподаватели от водещи в областта на транспорта европейски университети.

Със своята учебна, научна и внедрителска работа колективът на катедра “Транспорт” е популярен в страната и чужбина и винаги се е стремял към сътрудничество с университети, с министерства, ведомства и организации. Традиционно добри са отношенията на катедрата с Техническия университет – София, Варна, ВТУ “Тодор Каблешков”, БСУ и др. Установено е тясно сътрудничество и е провеждана съвместна работа с Института по транспорт към Университета в Лийдс (Великобритания), Московския пътно - автомобилен институт, Политехниката в Радом (Полша), Университета в гр. Питещ (Румъния), Техническия университет и Висшето училище за техника и стопанство – Берлин (Германия).

Различни проекти и програми са изпълнявани в тясно сътрудничество с Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието и горите, Министерството на вътрешните работи – отдел КАТ, АЕБТРИ и други ведомства и организации.

В момента вниманието на катедрата е ангажирано със създаване на философия за изграждането на град Русе като логистичен център, чрез нейното участие в постоянно действаща работна група на Русенска област по развитието на речния транспорт във връзка с използването на коридор N 7 “Рейн – Майн - Дунав” и неговото продължение по отсечката Русе - Варна.

В заключение може да се отбележи, че цялостната работа на катедра “Транспорт” при РУ “Ангел Кънчев” е насочена към създаването на специалисти, които да могат да решават транспортните проблеми на модерното общество, специалисти подготвени не за днешния, а за утрешния ден. Подготовката на специалисти за работа в Единния европейски транспортен пазар е философията и съдържанието на дейността на катедрата “Транспорт”.