НАУЧНА ДЕЙНОСТ

       

        2. ПРОЕКТИ

 

2.1. Проекти по НИС.

 

Проект 1. Диагностика, обслужване и ремонт на дизелови горивни уредби – услуги.

Ръководител: гл. ас. инж. Александър Стоянов

 

 

2.2. Проекти по ФНИ.

 

        1. Проект 2002 – АТФ – 03

Тема на проекта: Изследване характеристиките на движение на автомобила по хоризонтална крива

Ръководител на проекта: проф. д-р инж. Димитър Симеонов

Работен колектив: доц. д-р Митко Маринов, доц. д-р Руси Русев, доц. д-р Николай Колев, доц. д-р Велизара Пенчева, гл.ас. Живко Гелков, гл.ас. Александър Стоянов, гл.ас. Петко Тепавичаров, инж. Аднан Джафер, инж. Вярка Ронкова, инж. Венцислав Николов.

 

        2. Проект 2004 – АТФ – 03

Тема: Разработване на модели и оптимизация на транспортните процеси и технологии.

Ръководител: доц. д-р. инж. Велизара Пенчева

Колектив: доц. д-р Николай Колев; гл. ас. инж. Александър Стоянов; гл. ас. инж. Живко Гелков; гл. ас. инж. Петко Тепавичаров; инж. Вярка Ронкова; инж. Ана Русева; инж. Елица Тихова; Студент: Тончо Балбузанов

 

        3. Проект 2005 – АТФ – 04

Тема: Изследване експлоатационната надеждност на транспортните средства с цел усъвършенстване поддържането.

Ръководител: доц. д-р Николай Колев

Колектив: проф. д-р Димитър Симеонов; доц. д-р Велизара Пенчева; доц. д-р Митко Маринов; гл. ас. Инж. Александър Стоянов; гл. ас. Инж. Живко Гелков; гл. ас. инж. Петко Тепавичаров; инж. Вярка Ронкова; инж. Ана Русева; инж. Елица Тихова; инж. Анелия Петкова; инж. Пламена Иванова

 

        4. Проект 2006 – АТФ – 03

Тема: Изследване възможността за приложение интелигентни системи в автомобилния транспорт.

Ръководител: доц. д-р Митко Д. Маринов.

Работен колектив: доц.д-р Велизара Пенчева, доц. д-р Николай Колев, гл. ас инж. Александър Стоянов, гл. ас. инж. Живко Гелков, гл. ас. инж. Петко Тепавичаров, ас.инж. Асен Асенов, инж. Пламена Иванова; инж. Анелия Петкова; инж. Вярка Ронкова, инж. Ана Русева, инж. Елица Русева, студенти: инж. Тончо Балбузанов, инж. Цветомир Илиев.

 

        5. Проект 2007 – ТФ

Тема: Разработване на оборудване за съвременна мобилна лаборатория за изследване на безопасността и ефективността на автомобилното движение.

Ръководител: доц. д-р Митко Д. Маринов.

Работен колектив: доц. д-р инж. Велизара Иванова Пенчева; доц. д-р инж. Николай Илиев Колев; гл.ас. Живко Русинов Гелков; гл.ас. Александър Йорданов Стоянов; гл.ас. инж. Петко Георгиев Тепавичаров; гл. ас. д-р инж. Асен Цветанов Асенов; редовни докторанти в катедра ‘Транспорт” инж. Анелия Ангелова Петкова; инж. Пламена Г. Иванова; инж. Елица Минева Тихова; инж. Ана Денчева Русева; инж. Вярка Тончева Ронкова; студенти: Павел Йорданов Стоянов фак. 034018, 4 курс, спец. ТУТ; Цветелин Даниелов Маринов фак. 034011 – 4 курс, спец.ТУТ; Георги Стоянов Томов фак. 034013 – 4 курс, спец.ТУТ; Инж. Цветан Красимиров Илиев фак. № 064323I курс, мaг.,спец.ТУТ

 

6. Проект 2008 – ТФ

Оптимизация на товарните автомобилни превози в градски условия,

Ръководител: проф. Велизара Пенчева

 

7. Проект 2009 – ТФ

Изследване на възможностите за използване на електромобил в условията на пощенските услуги.

Ръководител: проф. Велизара Пенчева

8.Проект 2010 – ТФ

Създаване и изследване на мобилна система за видео регистрация на обекти, свързани с безопасността и ефективността на пътното движение.

Ръководител: доц. Митко Маринов

9.Проект 2011 – ТФ

Създаване на измервателно-информационна система за изследване на дизелови горивни уредби с цел диагностирането им.

Ръководител: доц. Александър Стоянов

10.Проект 2012 – ТФ

Създаване на измервателна система за изследване на дизелови горивни уредби с електронно управление на горивоподаването.

Ръководител: доц. Александър Стоянов

2.3. Проекти по НИФ.

        1. Договор № ИФ-02-59/ 2005

По Национален Иновационен Фонд. Тема: Интелигентна система за управление на мобилни индустриални обекти, с координатор фирма “Скортел”-ООД и партньор РУ “А. Кънчев” с координатор доц. д-р инж. Митко Маринов. С продължителност 2005 - 2008.

Работен колектив: доц. д-р инж. Велизара Пенчева; гл.ас. Живко Гелков; гл. ас. Светлин Стоянов и др.

2.4. Международни проекти.

1. Проект №BG051PO001-3.3.04/28 oт 28.08.2009.

Подкрепа з развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите.

Координатор проф. Велизара Пенчева

 2. EIE-07-119 GREEN POST,

проект  "Green Alternative Postal Vehicle GREEN POST” (Алтернативни превозни средства в пощенските услуги), 2008-2010,

Kоординатор: проф. Велизара Пенчева

 

3. SCS8-GA-2009-234106, B2B LOCO,

„ Baltic to Balkan Network for Logistics Competence” (Балтийско-Баканска мрежа за компетенции в логистиката), 2009-2011,

Kоординатор проф. Велизара Пенчева

 

4. ИФ-00-167

“Интелигентна система за управление  на мобилни индустриални обекти (ИСУ-МИО)” - ИАНМСП към МИ – София, 2005-2008,

Kоординатор: доц. Митко Маринов

5.ТГС

„Управление на пътищата в трансграничния регион Гюргево - Русе –стратегия за успех”, MIS-ETC код 2, по линия на Програмата за ТГС между Румъния и България,

Kоординатор: доц. Митко Маринов

6. 286975/2012,

Project title : InTraRegio—Towards an Intermodal Transport Network through innovative research-driven clusters in Regions of organised and competitive knowledge – January 2012 – January 2014 ,

Kоординатор: доц. Митко Маринов