1.Защитили докторанти към катедра "Транспорт".

    1.1. Атанас Иванов Ташев. Tема: "Изследване на технико-икономическата ефективност на транспортния парк в АПК", научен р-л: проф. д-р инж. Д. Симеонов, шифър 02.14.07, защитил 1982. Работи в ТУ-София, Филиал в гр. Пловдив.

    1.2. Йордан Илиев Маринов. Tема:  "Изграждане рационални маршрутни схеми на масовия пътнически транспорт", научен р-л: проф. д-р инж. Д. Симеонов, шифър 02.14.07,защитил 1985. Работил в Община Русе. Пенсионер.

    1.3. Николай Илиев Колев. Тема: "Изследване мощностните, икономичните и токсичните показатели на дизелов двигател с анодирани бутала", научен р-л: доц. д-р инж. Е. Маринов, доц. д-р инж. С. Стойков, шифър 02.01.42 - "ДВГ", защитил 1997. Работи в катедра "Транспорт" при РУ"А. Кънчев", гр. Русе.

    1.4. Митко Димитров Маринов. Tема: "Изследване управление на движението на кръстовище със светофари по разхода на гориво", научен р-л: проф. д-р инж. Д. Симеонов, шифър 02.14.07,защитил 2001. Работи в катедра "Транспорт" при РУ"А. Кънчев", гр. Русе.

    1.5. Велизара Иванова Пенчева. Тема: "Изследване и оптимизация превозите на товари в малки партиди", научен р-л: проф. д-р инж. Д. Симеонов, шифър 02.14.07,защитила 2001. Работи в катедра "Транспорт" при РУ"А. Кънчев", гр. Русе.

    1.6. Веселина Стоянова Евтимова. Тема: "Потокови процеси и транспортно обслужване на център за спешна медицинска помощ", научен р-л: проф. д-р инж. Д. Симеонов, шифър 02.14.07,защитила 2004. Работи в катедра "Математика" при РУ"А. Кънчев", гр. Русе.

    1.7. Николина Белчева Драгнева. Тема: "Оценка на елементите на системата за обществен транспорт при извършване на транспортни услуги", научен р-л: проф. д-р инж. Д. Симеонов, шифър 02.14.07, защитила 2004. Работи в БСУ, гр. Бургас.

 

2. Докторанти, които в момента подготвят докторантури.  

  

Състав

Докторанти

инж. Вярка Тончева Ронкова

 

Тема на дисертационния труд: Изследване влиянието на анодно покритие на бутала върху експлоатационните и екологичните показатели на дизелов двигател.

шифър 02.01.42

научен ръководител: доц. д-р инж. Николай Колев

 

Tел: (082) 888-231

 

E-mail: Vronkova@uni-ruse.bg

инж. Елица Минева Русева

 

Тема на дисертационния труд: Изследване елементите на транспортния процес в система за спешна медицинска помощ.

шифър 02.14.07

научен ръководител: доц. д-р инж. Велизара Пенчева

Отчислена с право на защита 01.03.2007г.

Tел: (082) 888-605

 

E-mail: Eruseva@uni-ruse.bg

              Etihova@ecs.uni-ruse.bg

инж. Ана Денчева Русева

 

Тема на дисертационния труд: Пътникопотоци и обслужването им с таксиметрови превози.

шифър 02.14.07 

научен ръководител: доц. д-р инж. Велизара Пенчева

Отчислена с право на защита 01.03.2007г.

Tел: (082) 888-605

 

E-mail: Aruseva@uni-ruse.bg   

              Aruseva@ecs.uni-ruse.bg

инж. Анелия Ангелова Петкова

 

Тема на дисертационния труд: Изследване характеристиките на транспортния поток за предотвратяване възникването на пътно транспортни произшествия.

шифър 02.14.07

научен ръководител: доц. д-р инж. Митко Маринов

Отчислена с право на защита 01.03.2008г.

Tел: (082) 888-609

 

E-mail: Apetkova@uni-ruse.bg

инж. Пламена Господинова Иванова

 

Тема на дисертационния труд: Изследване на скоростните режими на движение на маршрути на градския транспорт.

шифър 02.14.07

научен ръководител: доц. д-р инж. Митко Маринов

Отчислена с право на защита 01.03.2008г.

Tел: (082) 888-609

 

E-mail: Pivanova@uni-ruse.bg

инж. Пламена Валентинова Гагова

 

Тема на дисертационния труд:Устойчиво развитие на транспортна фирма за международни автомобилни превози на товари

шифър 02.14.07

научен ръководител: доц. д-р инж. Велизара Пенчева

 

Tел: (082) 888-605

 

E-mail: pgagova@uni-ruse.bg

инж. Димитър Иванов Грозев

 

Тема на дисертационния труд: Ефективност на таксиметровите превози в град Русе 02.14.07.

научен ръководител: проф. д-р инж. Димитър Симеонов

 

Tел: (082) 888-605

 

E-mail: dgrozev@uni-ruse.bg

инж. Тончо Гецов Балбузанов

 

Тема на дисертационния труд: Изследване на експлоатационната надежност на дизелова горивна уредба.

шифър 02.14.07

научен ръководител: доц. д-р инж. Александър Стоянов

                                    доц. д-р инж. Николай Колев

 

Tел: (082) 888-607

 

E-mail: tbalbuzanov@uni-ruse.bg

p

инж. Емил Георгиев Савев

 

Тема на дисертационния труд: Подобряване методите на диагностициране на дизелови горивни системи с електронно управление на горивоподаването.

шифър 02.14.07

научен ръководител: доц. д-р инж. Александър Стоянов

 

Tел: (082) 888-609

 

E-mail: esavev@uni-ruse.bg