КАТЕДРА     “Т Р А Н С П О Р Т”

Състав

Ръководител катедра “Транспорт”

Доц. д-р инж. Митко Димитров Маринов

 

Преподавани дисциплини: Организация и управление на движението; Комуникационна и осигурителна техника в транспорта; Пътнически транспорт; Информационни системи и технологии в транспорта

 

 

Tел: (082) 888-609

Кабинет: 11.218

 

E-mail: mdmarinov@uni-ruse.bg

 

 

Състав

Преподавателски състав

Проф. д-р инж. Велизара Иванова Пенчева - Директор по качество на образованието и акредитация 

Преподавани дисциплини: Технология и организация на транспорта; Взаимодействие на видовете транспорт; Търговска експлоатация на транспорта; Маркетинг и мениджмънт в транспорта

Tел: (082) 888-825; 377

Кабинет: 7.301; 1.312

E-mail: vpencheva@uni-ruse.bg

Доц. д-р инж. Николай Илиев Колев

 

Преподавани дисциплини: Организация и управление на сервизната дейност в транспорта; Транспортна инфраструктура; Поддържане на транспортната техника

 

Tел: (082) 888-231

Кабинет:

 

 

 

E-mail: nikolev@uni-ruse.bg

доц. д-р инж. Александър Иванов Стоянов

 

Преподавани дисциплини: Поддържане и ремонт на транспортната техника; Техническа експлоатация на транспорта; Техническа експлоатация на транспортната техника; Сервиз на транспортната техника; Технически средства за диагностика и обслужване на транспортната техника

 

 

Tел: (082) 888-231

 

E-mail: astoyanov@uni-ruse.bg

Доц. д-р инж. Асен Цветанов Асенов

 

 

Преподавани дисциплини: ИнформаВзаимодействие на видовете транспорт; Мениджмънт и маркетинг в транспорта, Търговска експлоатация на транспорта, Моделиране и оптимизация на транспортните процеси

 

Tел: (082) 888-605

Кабинет: 20.24

 

E-mail: asasenov@uni-ruse.bg

          

Гл. ас. д-р  инж. Даниел Атанасов Любенов

 

Преподавани дисциплини: Информационни системи и технологии; Пътнически транспорт; Организация и управление на движението; Безопасност на движението; Анализ и реконструкция на ПТП.

 

 

Tел: (082) 888-605

Кабинет: 20.24

 

E-mail: dliubenov@uni-ruse.bg

ас. инж. Михаил Парашкевов Милчев

 

 

Преподавани дисциплини: Технология и организация на транспорта; Пътнически транспорт;

 

 

 

 

Tел: (082) 888-231

 

E-mail: mmilchev@uni-ruse.bg

ас. инж. Павел Йорданов Стоянов

 

 

Преподавани дисциплини: Технология и организация на транспорта; Пътнически транспорт;

 

 

 

 

Tел: (082) 888-231

 

E-mail: pstoyanov@uni-ruse.bg

ас. инж. Свилен Атанасов Костадинов

 

Преподавани дисциплини: Безопасност на движението; Пътнически транспорт;

 

 

Tел: (082) 888-609

 

E-mail: skostadinov@uni-ruse.bg

Проф. д-р инж. Димитър Георгиев Симеонов - пенсиониран

 Преподавани дисциплини: Теория на транспортните потоци и логистика; Взаимодействие на видовете транспорт; Моделиране и оптимизация на транспортните процеси; Международен транспорт; Технология и организация на транспорта; Пътнически транспорт

 

 

Tел: (082) 888-608

 

E-mail: DSimeonov@uni-ruse.bg

Гл. ас. инж.  Живко Русинов Гелков - пенсиониран,

работи на граждански договор

 

 

Преподавани дисциплини: Организация и управление на движението; Безопасност на движението

 

 

 

 

Tел: (082) 888-609

 

E-mail: JGelkov@uni-ruse.bg

Гл. ас. инж. Петко Георгиев Тепавичаров - пенсиониран

 

 

Преподавани дисциплини: Технология и организация на транспорта; Пътнически транспорт; Динамика и конструкции на ДВГ; Автотракторни двигатели

 

 

 

Tел: (082) 888-231

 

E-mail: Tepavicharov@uni-ruse.bg

Състав
Технически състав

Румяна Янкова Трифонова

 

Организатор учебна, научна и изследователска дейност 

 

 

 

 

Tел: (082) 888-608

 

E-mail: rtrifonova@uni-ruse.bg

инж. Тодор Петков Бойчев - пенсиониран,

работи на граждански договор

 

Ръководител лаборатория

 

 

 

 

Tел: (082) 888 336

 

E-mail: Tboychev@uni-ruse.bg

            Tbojchev@ecs.uni-ruse.bg